Visits: 17

Uzņēmumu CO2 pēdas nospieduma aprēķināšana bieži vien ir sākumpunkts, ceļā uz uzņēmuma klimatneitralitāti, jo bez pārredzamības par savām emisijām, nav iespējams noteikt reālus mērķus un klimata stratēģiju. Uzņēmuma CO2 pēdas nospiedums ietver visas emisijas, ko ietekmē uzņēmuma lēmumi.
Uzņēmuma CO2 pēdas nospieduma aprēķins var kalpot dažādiem mērķiem: no vienas puses, tas rada pārredzamību un tādējādi ļauj veikt pasākumus emisiju samazināšanai, kā arī tas atbalsta ar klimatu saistītu risku un iespēju apzināšanu. No otras puses, uzņēmums parāda ieinteresētajām personām, piemēram, darbiniekiem, klientiem un investoriem, ka viņi uzņemas atbildību un vēlas samazināt savu ietekmi uz klimatu.

Kā tiek aprēķināts uzņēmuma CO2 pēdas nospiedums?

Emisijas rodas no visa veida darbībām, sākot no enerģijas izmantošanas un zemes izciršanas, līdz atkritumu apsaimniekošanai un iepirktajiem pakalpojumiem. SEG emisijas var raksturot trīs kategorijās: tiešās emisijas (1. darbības joma), t. i., no tiešajām darbībām, netiešās kurināmā emisijas (2. darbības joma), t. i., no primārās enerģijas pārveidošanas procesiem, un citas netiešās emisijas (3. darbības joma), t. i., no augšupejošajiem (upstream) un lejupejošajiem (downstream) procesiem, piemēram, izejvielu ieguve, transportēšana un atkritumu apsaimniekošana. Uzņēmuma oglekļa pēdas nospiedumu parasti nosaka konkrētam periodam, piemēram, kalendārajam gadam.
Emisiju veidu definīcija ir būtiska, lai precīzi uzskaitītu un sadalītu SEG emisijas. Šā iemesla dēļ ir izstrādāti īpaši standarti, lai uzskaites procesā atbalstītu interesentus (t. i., uzņēmumus, iestādes un privātpersonas), piemēram, siltumnīcefekta gāzu protokols.

Faktiski CO2 pēdas nospieduma aprēķinu veic saskaņā ar ISO 14064 un SEG protokoliem. SEG protokolā ir noteikts, kā ziņot par CO2 pēdas nospieduma rezultātiem, noteikt CO2 emisiju samazināšanas mērķus un samazināt emisijas.
EAB eksperti palīdz uzņēmumiem izstrādāt konkrētu aprēķina rīku, lai novērtētu un reģistrētu to CO2 ekv. emisijas un noteiktu savus emisiju samazināšanas mērķus.

© 2023 KOKSNE.ORG