Visits: 18

PORTĀLA KOKSNE.ORG LIETOŠANAS NOTEIKUMI

1. Tīmekļa vietne www.koksne.org, turpmā tekstā – koksne.org, ir profesionāla nozares platforma un tiešsaistes žurnāls mežizstrādes profesionāļiem, koka māju ražotājiem, galdniekiem, arhitektiem, dizaineriem, būvniekiem, nekustamo īpašumu projektu attīstītājiem un citiem interesentiem, kura darbību organizē un koordinē “Ekoloģiskās arhitektūras biedrība” VRN 40008316445, turpmāk tekstā – Pakalpojuma sniedzējs.

2. Koksne.org sniegtie informatīvie pakalpojumi ir bezmaksas, bet koksne.org sniegtie tehniskie, specifiskie vai cita veida pakalpojumi, kas tiek izplatīti vai sniegti, izmantojot koksne.org tīmekļa vietni, var tikt sniegti par maksu.

3. Koksne.org lietotājs ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kura apmeklē koksne.orgv, izmanto koksne.org sniegtos pakalpojumus un/vai publisko (iesūta vai ievieto) saturu, ievieto reklāmu un preses relīzes.

Nosacījumi

4. Lietotājs saprot un piekrīt, ka visa koksne.org darbība (t.sk. pieejamie pakalpojumi) tiek piedāvāta tāda kāda tā ir, bez nekādām papildus garantijām un Pakalpojuma sniedzējs neuzņemas atbildību par koksne.org satura precizitāti, pilnīgumu un aktualitāti, failu lejuplādi un lietošanu, trešo personu iekļauto tīmekļu vietņu darbību un to pareizu funkcionēšanu.

5. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības jebkurā laikā apturēt pieejamību koksne.org pakalpojumiem un to saturam tehnisku vai citu iemeslu dēļ, par to lietotājiem iepriekš neziņojot. Tas nozīmē, ka Pakalpojuma sniedzējs nekādā ziņā nav atbildīgs par sagādātajām neērtībām vai zaudējumiem, ko izraisījuši šādi traucējumi. Minētie traucējumi nevar būt par pamatojumu kompensācijas saņemšanai par apmaksāto pakalpojumu izmantošanu, cenu atlaidei vai kādai citai naudas kompensācijas izmaksāšanai, ja tikai šādi traucējumi nav tīšas un apzinātas Pakalpojuma sniedzēja darbības rezultāts.

6. Pakalpojuma sniedzējs tikai un vienīgi piedāvā tīmekļa vietni (platformu), tehniskās programmas un datu bāzi, kas satur informāciju par dažādiem produktiem, materiāliem, darbarīkiem, uzņēmumiem un pakalpojumu sniedzējiem. Norādītajai informācijai, aprakstam un cenām ir informatīvs raksturs. Informāciju par produktu vai materiālu pielietojumu, profesionālu padomu un cita veida informāciju, kas būtu uzskatāma par uzticamu, Pakalpojuma sniedzējs aicina vērsties un pieprasīt no ražotāja vai sertificēta izplatītāja.

Autortiesības un materiālu publiskošana

7. Koksne.org publiskotais, ievietotais saturs (materiāli) ir aizsargāts saskaņā ar Latvijas Republikas un starptautiskajām tiesību normām. Jebkura koksne.org publicēto materiālu kopēšana, modificēšana, uzglabāšana, arhivēšana un pilnīga vai daļēja publiskošana ir aizliegta bez Pakalpojuma sniedzēja rakstiskas atļaujas.

8. Koksne.org lietotājs uzņemas atbildību par to, ka viņa publiskotais (t.i. iesūtītais un/vai ievietotais) saturs koksne.org (tajā skaitā un ne tikai sensitīvie materiāli, fotogrāfijas, elektroniskā pasta sūtījumi, komentāri, video, mūzika vai kāds cits fiziskas personas radošas intelektuālās darbības produkts), turpmāk tekstā saukts – materiāli, ir likumīgi iegūts un lietotājam ir tiesības šos materiālus lietot un izmantot šādā veidā.

9. Lietotājs atbild par sekām, kuras rodas šādu materiālu publiskošanas, nosūtīšanas vai ievietošanas koksne.org rezultātā.

10. Koksne.org ir aizliegts publiskot, ievietot vai nosūtīt citiem lietotājiem Latvijas Republikas un starptautiskajos tiesību aktos noteikto nepublicējamo informāciju, tajā skaitā un ne tikai:

10.1. materiālus (tajā skaitā arī video un audio materiālus), kuru publiskošanas vai nosūtīšanas rezultātā tiek aizskartas vai pārkāptas trešo personu intelektuālā īpašuma tiesības;

10.2. materiālus, kuri aizskar personas godu un cieņu, ir neatbilstoši labiem tikumiem;

10.3. materiālus, kuri aicina uz vardarbību, rasu naidu vai jebkādu citu prettiesisku darbību veikšanu.

10.4. materiālus, kuri satur datorvīrusus vai izveidoti, lai kaitētu datora vai elektronisko sakaru programmatūras darbībai (drošībai);

10.5. materiālus, kuriem piemīt surogātpasta (junk mail, spam, chain letter) vai nesaskaņotas reklāmas raksturs;

10.6. visa cita veida materiālus, kas ietekmē vai var ietekmēt koksne.org normālu darbību un drošību.

11. Pakalpojuma sniedzējam, konstatējot šādas informācijas ievietošanu, ir tiesības šos materiālus nekavējoties izdzēst.

12. Ja pārkāpjot šos noteikumus lietotājam tiek liegta vai ierobežota pieeja koksne.org, visi maksājumi, kas veikti saistībā ar koksne.org piedāvātajiem maksas pakalpojumiem, netiek atmaksāti.

13. Lietotājs, iesūtot un publicējot informāciju koksne.org, nodod koksne.org visas autortiesības šīs informācijas izmantošanā. Informācijas iesūtītājiem nav tiesību pieprasīt naudas atlīdzību no koksne.org par iesūtītās informācijas izmantošanu. Koksne.org patur sev tiesības pārpublicēt, izplatīt, publicēt un pasniegt iesūtīto informāciju, pievienojot tai autora vārdu, ja tāds ir uzrādīts. Trešajām personām nav tiesību izmantot šos koksne.org publicētos materiālus bez rakstiskas atļaujas.

14. Lietotājs ir atbildīgs par koksne.org izvietotās informācijas atbilstību Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām un faktiskajiem apstākļiem.

15. Pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs par koksne.org lietotāju publiskotajiem materiāliem un/vai savstarpēji nosūtītajiem materiāliem un šajā sakarā radītajam sekām.

16. Pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs par tehniska rakstura problēmām koksne.org, lietotāja materiālu izmaiņām citas personas nelikumīgas piekļūšanas rezultātā. Pakalpojuma sniedzējs neatbild par jebkāda veida zaudējumiem, kas nodarīti lietotājiem saistībā ar koksne.org pakalpojumiem vai cita lietotāja publiskotajiem materiāliem koksne.org.

17. Pakalpojuma sniedzējs neatbild par koksne.org lietotājam izteikto piedāvājumu likumību, patiesīgumu un spēkā esamību, kā arī par citu lietotāja pienākumu un tiesību likumisko īstenošanu.

18. Lietotājam ir pienākums veikt visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu Pakalpojuma sniedzēja tiesisko interešu aizsardzību pret visām iespējamajām trešo personu prasībām vai pretenzijām, kas var tikt celtas pret Pakalpojuma sniedzēju saistībā ar darbībām, kuras veicis koksne.org lietotājs.

19. Pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs par jebkāda veida zaudējumiem, kuri lietotājam ir radušies saistībā ar koksne.org lietošanu un tajā pieejamo pakalpojumu izmantošanu.

20. Pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs par līgumiem, kas noslēgti starp pusēm, izmantojot koksne.org pakalpojumus. Pakalpojuma sniedzējs nekādā ziņā nav iesaistīts līgumu noslēgšanā un tāpēc nav uzskatāms par līgumslēdzēja pusi vai starpnieku.

Komentāru publicēšana

21. Pakalpojuma sniedzējs neatbild par rakstiem pievienotajiem komentāriem, kā arī patur tiesības izdzēst komentārus vai ziņot par to tiesību sargājošām iestādēm, ja:

21.1. komentārs ir pretrunā ar Latvijas Republikas vai starptautiskajām tiesību normām;

21.2. komentārs ir publicēts, slēpjoties zem cita cilvēka vārda;

21.3. komentārs ir cilvēka godu vai cieņu aizskarošs;

21.4. komentārs kurina nacionālo, etnisko, rasu, reliģijas vai cita veida naidu vai raisa nesaticību.

21.5. komentārs ir neētisks, draudošs, aizskarošs, apmelojošs, neslavu ceļošs, neķītrs, vulgārs, pornogrāfisks, zaimojošs, rasu vai nāciju naidu veicinošs, piedauzīga rakstura (tai skaitā attēls vai video).

21.6. komentārs satur ar Pakalpojuma sniedzēju nesaskaņotu reklāmu.

Privātuma politika

22. Šī privātuma politika attiecas uz to, kā Pakalpojuma sniedzējs attiecas pret personas datiem, kurus Pakalpojuma sniedzējs iegūst, kad lietotājs lieto koksne.org un izmanto tā pakalpojumus.

23. Pakalpojuma sniedzējs iegūst personas datus (Vārds, Uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs), kad lietotājs reģistrējas koksne.org, lai izmantotu koksne.org pakalpojumus vai kļūtu par klientu uz līguma pamatu.

24. Personas dati, kuri nonāk Pakalpojuma sniedzēja rīcībā, tiek izmantoti Fizisko personu datu aizsardzības likumu, ES Vispārīgās datu aizsardzības regulu, kā arī citiem Latvijas Republikā spēkā esošiem tiesību aktiem, kas regulē personas datu izmantošanu un aizsardzību.

25. Pakalpojuma sniedzējs apstrādā personas datus, lai sniegtu lietotājam koksne.org paredzētos pakalpojumus un iespējas, kuru saņemšanai vai izmantošanai lietotājs piekrīt, sniedzot savus datus Pakalpojuma sniedzējam.

26. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīga uzskatīt, ka tai sniegtā informācija par identificētu vai identificējamu fizisko personu atbilst patiesībai un ka persona, no kuras šāda informācija ir saņemta, ir tiesīga to sniegt. Datu izmaiņu gadījumā lietotājam ir pienākums nekavējoties atjaunot datus, ziņojot Pakalpojuma sniedzējam par nepieciešamajām izmaiņām.

27. Konstatējot, ka lietotāja dati ir nepatiesi, novecojuši vai nepilnīgi un netiek atjaunoti, Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības pārtraukt pakalpojuma sniegšanu, dzēst datus, un izbeigt datu apstrādi.

28. Paklapojuma sniedzējs automātiski saņem un reģistrē serverī informāciju no lietotāja pārlūka, tai skaitā lietotāja IP adresi, sīkdatnes un lietotāja pieprasīto lapu. Portāla lietotājs var izdzēst šo informāciju vai bloķēt tās izmantošanu no sava pārlūka, izmaintojot iestatījumus savā lietnotnes pārlūkprogrammā.

29. Paklapojuma sniedzējs informāciju izmanto, lai pieskaņotu lietotājam redzamo reklāmu un saturu, izpildītu lietotāja pieprasījumus pēc noteiktiem produktiem un pakalpojumiem un, lai informētu lietotāju par jaunumiem vai īpašajiem piedāvājumiem.

30. Visi koksne.org ievietotie lietotāju personas dati tiek aizsargāti un glabāti atbilstoši Vispārīgajai datu aizsardzības regulai (VDAR) un piemērojamajiem valsts tiesību aktiem. Šo datu apstrāde tiek veikta ievērojot Eiropas Savienības Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR) un LR likumdošanā noteiktos vispārīgos personas datu apstrādes principus.

31. Pakalpojuma sniedzējs izmanto un uzglabā personas datus ne ilgāk kā tas ir nepieciešams šajos Noteikumos noteiktajiem mērķiem. Datu glabāšanas periods var būt pamatots ar līguma izpildi, Pakalpojuma sniedzēja leģitīmajām interesēm vai piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

32. Koksne.org lietotājam ir tiesības nesniegt Pakalpojuma sniedzējam personas datus. Personas datu iesniegšana ir nepieciešama šajos Noteikumos noteikto mērķu sasniegšanai. Personas datu nesniegšanas gadījumā, iespējams Pakalpojuma sniedzējs nevarēs īstenot augstāk minētos mērķus.

33. Pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs par personas datu pārvaldi, kas pieder trešajām personām, kā arī par privātuma noteikumiem un trešo pušu mājas lapu aktivitātēm pat gadījumos, kad lietotājs apmeklē mājas lapas izmantojot koksne.org pakalpojumus. Pakalpojuma sniedzējs rekomendē atsevišķi iepazīties ar katras mājas lapas privātuma noteikumiem.

Informācijas par jaunumiem, pakalpojumiem, piedāvājumiem nodrošināšanai

34. Balstoties uz koksne.org lietotāja sniegtu piekrišanu, izmantojot tiešsaistes info pieprasīšanas formu vai piesakoties koksne.org jaunumu saņemšanai, lietotājam uz reģistrēto e-pasta adresi var tik nosūtītas e-pasta vēstules par:

1. nozares aktualitātēm, pasākumiem, uzņēmumiem, produkciju un piedāvajumiem;

2. Portālā pieejamajiem pakalpojumiem un darbību;

3. izdevīgiem piedāvājumiem utml.

35. Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo datu apstrādei ir:

1. Koksne.org lietotāja piekrišana;

2. Pakalpojuma sniedzēja leģitīmās intereses.

36. Koksne.org lietotājam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt sniegto piekrišanu un Pakalpojuma sniedzējs turpmāk atsauktos personas datus šim nolūkam vairs neapstrādās.

37. Piekrišanu var atsaukt nosūtot pieprasījumu uz Pakalpojuma sniedzēja e-pasta adresi: ivo@koksne.org. Taču piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad lietotāja piekrišana bija spēkā.

Nobeiguma noteikumi

38. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības mainīt koksne.org piedāvātos pakalpojumus vai piedāvāt jaunus pakalpojumus.

39. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības veikt izmaiņas, papildinājumus un grozījumus koksne.org Lietošanas Noteikumos, nolūkā nodrošināt koksne.org ērtāku un drošāku lietošanu. Noteikumi un papildinājumi stājas spēkā līdz ar izmaiņu vai papildinājumu publicēšanu koksne.org.

40. Koksne.org lietošana tiek uzskatīta par katra lietotāja pilnīgu piekrišanu šiem noteikumiem, t.sk. visām tajos veiktajām izmaiņām.

41. Katram koksne.org lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt šos noteikumus un sekot līdzi tajos veiktajām izmaiņām.

42. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz koksne.org pieder tikai un vienīgi Pakalpojuma sniedzējam. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie likumā noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas šai sakarā ir nodarīti Pakalpojuma sniedzējam.

43. Ja lietotājs neievēro šos noteikumus, atkarībā no pārkāpuma rakstura vai sekām pārkāpējs saucams pie likumā noteiktās civiltiesiskās, administratīvās vai kriminālās atbildības.

44. Visi strīdi, kas saistībā ar šiem noteikumiem rodas starp Pakalpojuma sniedzēju un koksne.org lietotāju tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tie risināmi saskaņā ar LR likumdošanu.

45. Ja lietotājs vēlas izmantot koksne.org esošos materiālus, lietotājam jāsazinās ar Pakalpojuma sniedzēju, rakstot uz e-pasta adresi ivo@koksne.org.

© 2023 KOKSNE.ORG