Visits: 13

DISTANCES LĪGUMS

1. Līguma priekšmets

1.1. Pārdevējs – interneta tirdzniecības vietnes koksne.org, turpmāk Internetveikals, un ar to
saistīto tiesību īpašnieks Ekoloģiskās arhitektūras biedrība, reģistrācijas Nr. 40008316445,
juridiskā un pasta adrese: Īslīces iela 1-18, LV-1058,Rīga, kas savas saimnieciskās
darbības ietvaros saskaņā ar šo distances līgumu, turpmāk Līgums, piedāvā un pārdod preci
Pircējam;

1.2. Pircējs – patērētājs, rīcībspējīga persona, kas ir reģistrējusies Internetveikalā un veic
pasūtījumu Internetveikalā. Reģistrējoties Internetveikalā, persona apliecina, ka ir
rīcībspējīga un tiesīga iepirkties Internetveikalā;

1.3. Līgums uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs veicis pasūtījumu un atbilstoši
šiem Līguma noteikumiem ir veicis samaksu par Preci;

1.4. Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji grozīt un papildināt Līguma noteikumus. Pircējam
iepērkoties Internetveikalā, tiek piemēroti Līguma noteikumi, kas ir spēkā preču
pasūtīšanas brīdī;

1.5. Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma ierobežot Pircēja izmantojamos Internetveikala
pakalpojumus vai atcelt Pircēja reģistrāciju, ja Pārdevējs uzskata, ka Pircējs, izmantojot
Internetveikalu, var pārkāpt vai pārkāpj Līguma noteikumus, mēģina kaitēt Pārdevējam,
Internetveikala darbībai vai drošībai, vai trešajām personām;

1.6. Veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šo Līgumu un tajā ietvertajiem
noteikumiem, viņam tie ir zināmi, viņš tos saprot un pilnībā tiem piekrīt. Pircējs apņemas
ar Līguma noteikumiem iepazīties katrā iepirkšanās reizē. Pircējs nav tiesīgs pasūtīt preces
Internetveikalā, ja nav iepazinies ar Līguma noteikumiem vai tiem nepiekrīt.

2. Reģistrācija

2.1. Lai varētu izmantot Internetveikala pakalpojumus un iegādāties tajā piedāvātās preces,
Pircējam ir jāreģistrējas un jāizveido savu personīgo kontu Internetveikalā, izmantojot
reģistrācijas pamatdatus (norādot e-pasta adresi un izvēloties paroli);

2.2. Pēc paroles izveidošanas un reģistrācijas veikšanas, Pircējs apņemas nodrošināt, ka
parole netiek atklāta trešajām personām. Pircējs ir atbildīgs par jebkuru viņa veikto darbību
Internetveikalā, pievienojoties ar savu paroli. Ja Internetveikala sniegtos pakalpojumus
izmanto trešā persona, izmantojot Pircēja piekļuves datus, Pārdevējs šo personu uzskata
par Pircēju. Ja Pircējs pazaudē piekļuves datus, viņam ir nekavējoties jāinformē par to
Pārdevējs pa tālruni vai e-pastu, kas norādīti Internetveikala vietnē;

2.3. Veicot reģistrāciju, Pircējs var norādīt vai vēlas saņemt Pārdevēja vai viņa partneru
paziņojumus vai citus Pircējam noderīgus piedāvājumus, tādējādi piekrītot, ka šādus
paziņojumus vai piedāvājumus Pircējam var sūtīt. Ja Pircējs nevēlas tos saņemt un to ir
atbilstoši apstiprinājis, Pārdevējs nesūtīs Pircējam reklāmas un informatīvos ziņojumus,
izņemot tos, kuri ir nepieciešami, lai izpildītu Pircēja veikto pasūtījumu;

2.4. Reģistrētie Pircēji pēc saviem ieskatiem var norādīt atbilstošās sadaļās savu vārdu,
dzimumu, vecumu, dzimšanas gadu un citu informāciju. Sniedzot informāciju par sevi,
Pircējs dod tiesības Pārdevējam kā personas datu pārzinim atlasīt, uzkrāt, sistematizēt un
izmantot visu to informāciju un datus, kurus Pircējs tieši vai netieši sniedzis, izmantojot
Internetveikala pakalpojumus.

2.5. Pircēja sniegtie personas dati tiks apstrādāti, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos
aktus, kas reglamentē fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību.

Apstrādājot un glabājot Pircēja personas datus, Pārdevējs izmantos organizatoriskus un
tehniskus līdzekļus, kas nodrošinās personas datu aizsardzību no nejaušas atklāšanas,
maiņas vai citādas nelikumīgas datu apstrādes.

2.6. Pircēja personas dati tiks izmantoti, lai identificētu Pircēju un Preču saņēmēju, veicot
preču pārdošanu un piegādi, izrakstot grāmatvedības dokumentus, atmaksājot pārmaksātu
summu un naudu par Pircēja atpakaļ atdotajām precēm, administrējot parādsaistības, veicot
citas no Līguma izrietošās saistības, kā arī nodrošinot Pircējam iespēju izmantot citus
internetveikala pakalpojumus. Pircēja personas dati var tikt apstrādāti tiešā mārketinga
mērķiem, tikai ar Pircēja piekrišanu.

2.7. Pircēja sniegtos personas datus izmantos tikai Pārdevējs un tā partneri, ar kuriem
Pārdevējs sadarbojas, veicot Internetveikala administrēšanu, preču piegādi un citus ar
Pircēja pasūtījuma izpildi saistītus pakalpojumus. Pārdevējs apliecina, ka neatklās Pircēja
personas datus citām trešajām personām, izņemot Latvijas Republikas tiesību aktos
noteiktos gadījumos.

2.8. Pircēja personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to prasa noteiktie datu apstrādes mērķi.

2.9. Capital Privātuma politika attiecas uz šī Līguma ietvaros apstrādātajiem fizisko
personu datiem. Pircējam ir pienākums nekavējoties paziņot EAB par visām izmaiņām tās fizisko personu datos: uzvārds, adrese, e-pasts,tālrunis u.t.t.

3. Preču pasūtīšana

3.1. Veicot pasūtījumu, nepieciešams norādīt preces saņēmēja adresi, vārdu, uzvārdu un
telefona numuru;

3.2. Veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka izvēlējies iegādāties konkrēto preci uz šajā
Līgumā norādītiem noteikumiem;

4. Preču cena, piegādes izmaksas un apmaksas kārtība

4.1. Preču cenas Internetveikalā izveidotajā pasūtījumā tiek norādītas eiro (EUR) . Prece Pircējam tiek pārdota par cenu, kas ir spēkā Internetveikalā pasūtījuma veikšanas brīdī;

4.2. Pircējs par precēm un piegādi norēķinās uzreiz pēc pasūtījuma veikšanas, izmantojot
kādu no Internetveikalā norādītajām apmaksas sistēmām;

4.3. Pircējam par pasūtītajām precēm un piegādi ir jāsamaksā pasūtījuma veikšanas brīdī.
Tikai saņemot samaksu par precēm un piegādi, tiek izpildīts pasūtījums un noteikts preču
piegādes termiņš. Samaksa uzskatāma par veiktu, kad visa maksājuma summa ir saņemta
Pārdevēja bankas kontā, kas norādīts samaksas noteikumos.

4.4. Preču pasūtīšanas brīdī ir spēkā Internetveikalā norādītie preču piegādes izmaksu
izcenojumi. Pasūtījuma summa, kas sastāv no preču cenas un piegādes izmaksām, ir
pieejama Pircējam pasūtījuma veikšanas procesā pirms pasūtījuma apstiprināšanas.

5. Preču piegāde

5.1. Pārdevējs piegādā Preces Pircēja norādītā adresē ar Pārdevēja norīkota kurjera
starpniecību;

5.2. Preces tiek piegādātas tikai Pārdevēja noteiktajā teritorijā. Pārdevējs pieņem
pasūtījumu tikai tad, ja Pircēja norādītā piegādes adrese atrodas noteiktajā teritorijā;

5.3. Pārdevējs rūpēsies, lai Pircēja pasūtījums tiktu izpildīts pilnībā, taču Pārdevējs to
nevar garantēt. Ja veikalā nav pasūtīto preču vai to nav pietiekamā daudzumā, Pārdevējam
ir tiesības preces nepiegādāt vai piegādāt mazāku preču daudzumu;

5.4. Ja Pārdevējs piegādāja Pircējam preci nepietiekamā daudzumā un piegādāto preču
summa ir mazāka nekā Pircējs ir apmaksājis, tad Pircējam tiek atgriezta starpība par
nepiegādāto preci.

5.5. Pircēja pasūtītās preces tiek piegādātas Pircēja pasūtījumā norādītajā adresē.
Pasūtījumā norādītajai personai ir jāpieņem preces pašai. Ja pasūtītās preces saņems nevis
pasūtījumā norādītā persona, bet cita persona pasūtījumā norādītajā adresē, uzskatāms, ka
pasūtījumu saņēmusi Pasūtījumā norādītā persona. Pārdevējs nekādā ziņā nav atbildīgs par
zaudējumiem, kas rodas Pircējam vai trešajām personām tādēļ, ka Pircējs ir norādījis
nepareizu piegādes adresi vai nepilnīgus saņēmēja datus, vai ja preci piegādes adresē
saņems cita persona;

5.6. Ja preču piegāde nav iespējama Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ
(Pircējs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Pircējs vai pasūtījumā norādītā
persona nav sastopami, norādītajai adresei nevar piekļūt, u. c. objektīvi iemesli), preces
netiek sūtītas atkārtoti, bet nauda par precēm tiek atmaksāta atpakaļ, izņemot samaksu par
piegādi un par bojātajām precēm, ja preces atgriešanas rezultātā sabojājušās. Ja pasūtījuma
veikšanas laikā Pircējam tika piešķirta atlaide par piegādi, bet preču piegāde nav iespējama
no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs patur tiesības ieturēt no Pircējam atpakaļ
atmaksājamās summas pilnu samaksu par piegādi;

5.7. Pārdevējs piegādā Pircējam preces Internetveikalā norādītajā termiņā vai pasūtījumā
izvēlētajā laika posmā, ja tiek piedāvāti dažādi piegādes termiņi. Pircējs piekrīt, ka
gadījumos, ja preču piegāde var kavēties neparedzamu un no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu
dēļ, Pārdevējs var sazināties ar Pircēju un saskaņot citu piegādes laiku;

5.8. Ja Pircējs piegādes brīdī konstatē, ka sūtījuma iepakojums ir bojāts (ieplēsta
iepakojuma uzlīme vai cits ārējs bojājums), vai ja sūtījums piegādāts ar nokavējumu, viņam
tas ir jāieraksta piegādes dokumentā – pavadzīmē, Pārdevēja eksemplārā. Pretējā gadījumā
ir uzskatāms, ka sūtījums ir piegādāts laicīgi un bez bojājumiem.

5.9. Nekavējoties pēc Preču saņemšanas Pircējs pārbauda piegādāto Preču atbilstību
pasūtītajām Precēm un pasūtītajam daudzumam, kā arī saņemto preču kvalitāti, tai skaitā
preču derīguma termiņus un marķējumus valsts valodā. Ja Pircējs konstatē, ka sūtījumā
nav atbilstošs preču daudzums, piegādātas pasūtījumam neatbilstošas preces, vai precēm ir
neatbilstoša kvalitāte, tai skaitā preču derīguma termiņi un marķējumi valsts valodā,
pircējam nekavējoties par to jāveic atzīmes piegādes dokumentā – pavadzīmē un ir tiesības
nepieņemt konkrēto preci. Ja pircējs parakstījis piegādes dokumentu-pavadzīmi un tajā nav
veiktas nekādas atzīmes, tiek uzskatīts, ka piegādātas pasūtījumam atbilstošas preces,
pasūtījumam atbilstošā daudzumā un kvalitātē. Kā arī ne vēlāk kā Preču saņemšanas dienā
par konstatētajām nepilnībām ir jāinformē Pārdevējs, un jāapraksta konstatētā neatbilstība,
piesakot atbilstošu paziņojumu caur savu personīgo, kontu, kas Pircējam atvērts
Internetveikalā vai nosūtot e-pasta vēstuli uz Pārdevēja e-pasta adresi info@koksne.org.
Pārdevējs pārbauda paziņojumā norādītos apstākļus 3 (trīs) darba dienu laikā no e-pasta
saņemšanas brīža un sazinās ar Pircēju, lai rastu situācijas risinājumu.

5.10. Pircējam ir pienākums nodrošināt, lai pasūtījumā norādītā persona preču piegādes
brīdī atrastos pasūtījumā norādītajā adresē, uzrādītu kurjeram personu apliecinošu
dokumentu, bez kavēšanās pieņemtu preces, parakstītu pavadzīmi, veiktu piezīmes
pavadzīmē (pārdevēja eksemplārā), ja preces piegādātas ar nokavējumu vai ja bojāta
iepakojuma uzlīme, un atgrieztu pavadzīmes eksemplāru kurjeram.

5.11. Ja Pircējs nav nodrošinājis 5.10. punkta izpildi, Pārdevējs neatbild ne par kādiem
Pircēja zaudējumiem, savukārt Pircējs sedz Pārdevējam ar preču piegādi, atgriešanu vai
bojāšanos radušās izmaksas un zaudējumus. Pārdevējs ir tiesīgs izdevumu un zaudējumu
atlīdzību ieturēt no Pircēja iemaksātās summas, ja Pircējs nav pieņēmis preci vai no
Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ Pircējam tā nav izsniegta un tā tikusi atgriezta
Pārdevējam.

6. Preču atgriešana

6.1. Preces, kurām ir noteikts derīguma termiņš, tiek piegādātas tā, lai Pircējam būtu
iespēja izmantot šīs preces līdz derīguma termiņa beigām.

6.2. Pieteikums par līguma nosacījumiem neatbilstošas preces atgriešanu piesakāms
Ministru kabineta noteikumu Nr.631 “Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja
prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” noteiktā kārtībā,
izmantojot Internetveikalā atvērto Pircēja personīgo norēķinu kontu;

6.3. Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no pirkuma līguma 14
kalendāro dienu laikā pēc attiecīgo preču piegādes. Pircējs nevar izmantot atteikuma
tiesības, ja:
6.3.1. preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;
6.3.2. preces pēc piegādes tikušas sabojātas;
6.3.3. citos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos;

6.4. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējs piesaka preču atgriešanas pieteikumu caur
savu personīgo kontu, kas Pircējam atvērts Internetveikalā, un norāda tajā visus
nepieciešamos datus. Pārdevējs pārbauda pieteikumā norādītos apstākļus 10 (desmit) dienu
laikā, kad caur Pircēja personīgo kontu Internetveikalā pieteikts preču atgriešanas
pieteikums, un nepieciešamības gadījumā sazinās ar Pircēju gadījumā, ja pieteikums nav
pamatots. Atteikuma tiesības neattiecas uz otreizēji izmantojamām precēm;

6.5. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Pircējs 14 dienu laikā pēc preces
saņemšanas nogādā preci Pārdevējam uz adresi kas norādīta preces pavaddokumentā.

6.6. Preču cenu, ko Pircējs, izmantojot atteikuma tiesības, ir atgriezis atpakaļ Pārdevējam
šajā Līgumā noteiktā kārtībā, Pārdevējs atgriež Pircējam, trīsdesmit dienu laikā pēc preces
pieņemšanas.

6.7. Ja Pircējs atgriež preces Pārdevējam, izmantojot atteikuma tiesības, piegādes maksa
Pircējam netiek atmaksāta.

6.8. Preču atgriešanas izdevumus, izņemot ja tiek atgrieztas Līguma noteikumiem
neatbilstošas Preces, sedz Pircējs;

6.9. Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību
realizēšanas termiņā. Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos,
ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā
izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Precēm ir jābūt
nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes u. c.) un
nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā
tika saņemta, un preces piegādes dokumentu, kā arī lietošanas instrukcijas un citus preces
piederumus. Ja prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši
iepakota, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt Pircēja par preci
samaksāto naudu.

7. Preču kvalitātes garantija

7.1. Visu Internetveikalā pārdodamo preču īpašības ir norādītas katras preces aprakstā.

7.2. Precēm tiek piešķirta preces ražotāja garantija. Precēm, kurām kvalitātes garantija
netiek izsniegta, spēkā ir garantija, kas noteikta attiecīgajos tiesību aktos. Ja Pircēju
neapmierina pasūtītā Preces kvalitāte viņa pienākums ir informēt Pārdevēju, lai tas varētu
sazināties un informēt preces ražotāju vai oficiālo izplatītāju.

8. Citi noteikumi

8.1. Ja preces Pircējam tiek piegādātas ar kavēšanos vai netiek piegādātas Pircēja vainas
vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs nav atbildīgs par preču piegādes termiņu
pārkāpšanu.

8.2. Ja piekļūšana Internetveikalam, reģistrācija Internetveikalā vai pasūtījuma veikšana
Internetveikalā nav iespējama vai ir traucēta tehnisku vai no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu
dēļ, Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem Pircēja vai trešo personu zaudējumiem

8.3. Pārdevējs neatbild par sekām, ja Pircēja datora vai monitora īpatnību dēļ Pircēja datora
monitorā redzamo Internetveikala preču attēls pēc jebkādām pazīmēm atšķiras no preču
izskata dabā.

Pirkuma noteikumi

1. Ar savu reģistrāciju interneta vietnē koksne.org izvietotajā internetveikalā (turpmāk –
Internetveikals), tā lietotājs (Pircējs) piekrīt šiem noteikumiem.

2. Internetveikals paredzēts ar kokapstrādi un ilgtspējīgu būvniecību saistītas produkcijas (turpmāk – Prece) tirdzniecībai. Pircējs var iegādāties Internetveikalā izvietotās Preces, ievērojot šos noteikumus.

3. Pārdevējs identificē Pircēju pēc tā lietotājvārda, kas ir Pircēja e-pasta adrese un paroles,
kuru reģistrējoties ir norādījis Pircējs.

4. Veicot Preču pasūtījumu Internetveikalā, Pircēja pilnvarotā persona – lietotājs pilnībā
apliecina to, ka ir iepazinies ar Pasūtījumā iekļauto Preču specifikāciju, un apstiprina to
atbilstību Pircēja vajadzībām. Pārdevējs nenes atbildību par piegādāto Preču neatbilstību
Pircēja vajadzībām vai to nesaderību ar kādām Pircēja lietošanā esošajām Precēm (tajā
skaitā programmatūru).

5. Lietotājs uzņemas pilnu atbildību par Pasūtījumu veikšanu Pircēja vārdā šajos
noteikumos norādītajā kārtībā. Internetveikala lietotājs var tikt izmainīts tikai pēc Pircēja
rakstveida pieprasījuma.

6. Katras Preces cena ir norādīta Internetveikalā un rēķinā. Ja Preci nav iespējams piegādāt
par rēķinā norādīto cenu, Pārdevējs par to informē Pircēju. Ja Pircējs nepiekrīt cenas
izmaiņām, Pārdevējam ir tiesības atteikt Pasūtījuma izpildi, un saņemt samaksāto naudu.

7. Noformējot Pasūtījumu, Pircējam tiek nosūtīts rēķins par preču apmaksu. Apmaksa
veicama avansa veidā, par pilnu summu. Rēķins jāapmaksā piecu darba dienu laikā pēc
rēķina nosūtīšanas, ja rēķinā netiek norādīts cits apmaksas termiņš. Ja rēķins netiek
apmaksāts noteiktajā termiņā, uzskatāms, ka Pircējs no Pasūtījuma atteicies.

8. Īpašuma tiesības uz Preci pāriet Pircējam brīdī, kad Prece apmaksāta pilnā apmērā un
piegādāta, saskaņā ar šiem noteikumiem.

9. Apmaksa par Precēm uzskatāma par paveiktu brīdī, kad nauda ir ieskaitīta Pārdevēja
norādītajā bankas kontā.

10. Veicot Preces Pasūtījumu, Pircējam ir iespējams izvēlēties šādus Preces piegādes
variantus: Preču saņemšana Pārdevēja noliktavā – Rīgā. Pircējam
saņemot Preces Pārdevēja noliktavā, nav jāmaksā par Preču piegādes pakalpojumu; Preču
piegāde Pircējam uz tā norādīto adresi, izmantojot Pārdevēja resursus. Šajā gadījumā
Pārdevējs Rēķinā papildus iekļauj izmaksas par Preču piegādi. Izmaksas tiek noteiktas
katrā gadījumā atsevišķi – ņemot vērā Preces izmērus un svaru, piegādes steidzamību un
vietu, uz kuru Prece piegādājama.

11. Ja pieņemot Preci, tiek konstatēts Preču iztrūkums vai Preces bojājums, piedaloties
Pārdevēja un Pircēja pārstāvim, Preces tiek izpakotas, un konstatētie trūkumi tiek fiksēti
abpusēji saskaņotā un parakstītā aktā. Pretenzijas par Preču skaitu, iepakojuma bojājumiem
vai Preču ārējiem bojājumiem, kas izteiktas vēlāk, Pārdevējam nav saistošas.

12. Precēm ir spēkā attiecīgo Preču izgatavotāju piešķirtais Preču garantijas termiņš un
garantijas uzturēšanas noteikumi, kas ir noteikti konkrētās Preces tehniskajā dokumentācijā
vai Preces aprakstā, kas norādīts Internetveikalā.

13. Pārdevējs atsevišķām Precēm neveic garantijas remontu paša spēkiem. Pārdevējs
sniedz informāciju Pircējam par attiecīgā Preču ražotāja servisa centriem, kuros Pircējam
ir jāvēršas Preču garantijas apkalpošanas jautājumos.

14. Pārdevēja ražotajām Precēm, un Precēm, kurām Pārdevējs pats var nodrošināt
garantijas apkalpošanu, garantijas serviss tiek nodrošināts Pārdevēja servisa centrā.

15. Pircējs uzņemas visu atbildību par Lietotājvārda un paroles konfidencialitāti un
neizpaušanu trešajām personām, līdz ar to jebkurš Pasūtījums, kas tiek veikts ar Pircēja
lietotājvārdu un paroli ir Pircējam saistošs un tas nav tiesīgs no šī Pasūtījuma atkāpties,
izņemot šajos noteikumos noteiktos gadījumus.

16. Jebkura Internetveikalā iekļautā informācija (piemēram, Preču cenas un atlikumi
noliktavā) ir konfidenciāla un bez Pārdevēja rakstveida atļaujas nav izpaužama trešajām
personām. Jebkurā šī punkta noteikumu pārkāpuma gadījumā Pircējs apņemas atlīdzināt
Pārdevējam visus radītos zaudējumus.

Piegādes noteikumi

1. Pasūtītās preces iespējams saņemt  bez piegādes maksas tikai EAB birojā.

2. Piegāde uz DPD Pickup Paku Bode punktiem visā Latvijā. (Maksa 0.99 EUR) Šobrīd
DPD Pickup Paku Bode piegādes veids pieejams:

• Fiziskām personām;
• Norēķinoties par preci tikai ar priekšapmaksu (Bankas pārskaitījums, debitkarte vai
kredītkarte). Par DPD Pickup Paku Bode piegādi:
• Vairāk kā 140 Pickup Paku Bode punkti visā Latvijā;
• Iespēja saņemt preci Pickup Paku Bode punktā klientam ērtā laikā;
• Kad sūtījums tiks nogādāts Pickup Paku Bode punktā, klients saņems SMS par to;
• Sūtījumu varēs izņemt 7 kalendāro dienu laikā no SMS saņemšanas brīža.

3. Piegāde ar DPD kurjerdienestu visā Latvijā. (Maksa 4.99 EUR)

• Preces piegādes dienā klients saņems SMS ar izvēlēto piegādes laika intervālu.
• Vismaz 30 minūtes pirms preces piegādes kurjers sazināsies, lai pārliecinātos, ka klients
varēs saņemt sūtījumu.
• Piegādes izmaksas tiks pieskaitītas pasūtījuma summai;
• Pasūtījuma piegāde tiek veikta nākamajā dienā pēc pasūtījuma apstrādes (Ja prece ir
noliktavā);
• Saņemot preci jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase, autovadītāja apliecība vai
ID karte);
• Preces piegādes dokumentu, preces saņemšanas vietā paraksta tās saņēmējs – pircējs vai
pircēja autorizēta persona, kas kā saņēmējs norādīta pasūtījumā.

Atteikuma tiesības

Pircēji, kas iegādājušies preces Ekoloģiskās arhitektūras biedrības interneta veikalā (www.koksne.org)
ārpus Ekoloģiskās arhitektūras biedrības tirdzniecības vietas ir tiesīgi izmantot atteikuma tiesības un
atgriezt preci 14 kalendāro dienu laikā. Atteikuma tiesības ir spēkā gadījumos, ja prece tiek
atgriezta pilnā komplektācijā (prece, aksesuāri, kā arī preces iepakojums), uzrādot
oriģinālo, pirkumu apliecinošo dokumentu.

Atteikuma tiesību izmantošana

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumiem Nr. 255 “Noteikumi par
distances līgumu” (turpmāk tekstā – šie noteikumi) patērētājs, izņemot šo notikumu 22.
punktā norādītos gadījumus,var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no
līguma 14 dienu laikā, sedzot Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta septītajā,
devītajā un vienpadsmitajā daļā, kā ar šo noteikumu 23. punktā minētās izmaksas. Šis
termiņš ir piemērojams gadījumos, ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs ir izpildījis šo
noteikumu 5.10. apakšpunktā noteiktās prasības. Saskaņā ar šiem noteikumiem atteikuma
tiesību izmantošanas termiņu skaita:

19.1. ja tiek sniegts pakalpojums, – no līguma noslēgšanas dienas;
19.2. ja tiek iegādāta prece, – no dienas, kad patērētājs vai trešā persona, kas nav
pārvadātājs un kuru norādījis patērētājs, ir ieguvusi preci valdījumā;
19.3. ja patērētājs vienā pasūtījumā ir pasūtījis vairākas preces, kuras piegādā atsevišķi, –
no dienas, kad patērētājs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis patērētājs,
ir ieguvusi valdījumā pēdējo preci;
19.4. ja tiek piegādāta prece, kas sastāv no vairākām partijām vai daļām, – no dienas, kad
patērētājs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis patērētājs, ir ieguvusi
valdījumā preces pēdējo partiju vai daļu;
19.5. līgumiem par regulāru preču piegādi – no dienas, kad patērētājs vai trešā persona, kas
nav pārvadātājs un kuru norādījis patērētājs, ir ieguvusi valdījumā pirmo preci. 19.1 Ja
līguma priekšmets ietver gan preces pārdošanu, gan pakalpojuma
sniegšanu, tad atteikuma tiesību termiņu skaita saskaņā ar šo noteikumu 19.2., 19.3., 19.4.
vai 19.5. apakšpunktu.

20. Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nav sniedzis patērētājam šo noteikumu 5.10.
apakšpunktā norādīto informāciju, patērētājs ir tiesīgs izmantot atteikuma tiesības un
vienpusēji atkāpties no līguma viena gada laikā no sākotnējā atteikuma termiņa beigām,
kas nosakāms saskaņā ar šo noteikumu 19.1., 19.2., 19.3., 19.4. un 19.5. apakšpunktu.

21. Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs ir sniedzis patērētājam šo noteikumu 5.10.
apakšpunktā norādīto informāciju viena gada laikā no šo noteikumu 19.1., 19.2., 19.3.,
19.4. un 19.5. apakšpunktā minētās dienas, patērētājs ir tiesīgs izmantot atteikuma tiesības
un vienpusēji atkāpties no līguma 14 dienu laikā no dienas, kad saņēmis minēto
informāciju.

22. Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:
22.1. pilnībā ir pabeigta pakalpojuma sniegšana, kura tika uzsākta pirms atteikuma tiesību
termiņa beigām, ja patērētājs ir skaidri piekritis un apliecinājis, ka viņš zaudēs atteikuma
tiesības no dienas, kad līgums par pakalpojuma sniegšanu būs pilnībā izpildīts. Šis
noteikums neattiecas uz līgumiem, ja līguma priekšmets ietver gan preci, gan pakalpojumu;
22.2. preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs
vai pakalpojuma sniedzējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikuma tiesību termiņā;
22.3. prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami
personalizēta;
22.4. prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;
22.5. patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ
nevar atdot atpakaļ;
22.6. prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;
22.7. līgums ir noslēgts par alkoholiskā dzēriena piegādi, par kura cenu ir panākta
vienošanās līguma noslēgšanas laikā, ja tā piegādi var veikt pēc 30 dienām un tā vērtība ir
atkarīga no tirgus svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt;
22.8. patērētājs ir pieprasījis pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam ierasties un veikt
steidzamus remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus. Ja pārdevējs vai pakalpojuma
sniedzējs, ierodoties pie patērētāja, sniedz papildu pakalpojumu vai piegādā preces, kas
nav nepieciešamās rezerves daļas, lai veiktu remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus,
atteikuma tiesības ir piemērojamas minētajiem papildu pakalpojumiem vai precēm;
22.9. patērētājs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu;
22.10. tiek piegādāti laikraksti, periodiskie izdevumi vai žurnāli, izņemot gadījumu, ja tie
tiek piegādāti saskaņā ar abonēšanas līgumu;
22.11. līgums noslēgts atklātā izsolē;
22.12. līgums noslēgts par izmitināšanas pakalpojumiem (izņemot līgumus par dzīvojamo
telpu īri), preču pārvadāšanu, transportlīdzekļu īri, ēdināšanu vai izklaides pasākumiem, ja
pakalpojuma sniedzējs apņemas sniegt pakalpojumu noteiktā dienā vai noteiktā laikposmā;
22.13. līgums noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu
nesējā, ja digitālā satura piegāde ir uzsākta ar patērētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu
un apliecinājumu par atteikuma tiesību
zaudēšanu.

23. Ja patērētājs izmanto atteikuma tiesības pēc tam, kad ir iesniedzis pakalpojuma
sniedzējam pieprasījumu saskaņā ar šo noteikumu 18. punktu, patērētājs maksā
pakalpojuma sniedzējam summu, kas attiecībā pret pilnu līguma izpildi ir proporcionāla
izpildītajai līguma daļai brīdī, kad patērētājs informē pakalpojuma sniedzēju par atteikuma
tiesību izmantošanu. Minēto summu aprēķina, pamatojoties uz līgumā noteikto galīgo
cenu. Ja galīgā cena ir pārmērīga, summu, kas jāmaksā patērētājam, aprēķina, pamatojoties
uz izpildītās līguma daļas tirgus vērtību.

24. Patērētājs nesedz izmaksas par atteikuma tiesību termiņa laikā pilnībā vai daļēji sniegtu
pakalpojumu, ja:
24.1. pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs nav sniedzis šo noteikumu 5.10. vai 5.12.
apakšpunktā norādīto informāciju;
24.2. patērētājs nav izteicis pieprasījumu saskaņā ar šo noteikumu 18. punktu.

25. Patērētājs nesedz izmaksas par atteikuma tiesību termiņa laikā pilnībā vai daļēji piegādātu digitālo saturu, izņemot digitālo saturu, kurš piegādāts pastāvīgā datu nesējā, ja:
25.1. patērētājs nav skaidri piekritis digitālā satura piegādes uzsākšanai pirms 19. punktā
minētā termiņa beigām;
25.2. patērētājs nav apliecinājis, ka, dodot piekrišanu digitālā satura piegādes uzsākšanai,
patērētājs zaudē atteikuma tiesības;
25.3. pakalpojuma sniedzējs nav sniedzi s šo noteikumu 17. punktā minēto apstiprinājumu.

Droša iepirkšanās

Klientu dati tiek aizsargāti un apstrādāti, saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas
fizisko personu datu aizsardzības likumu.Pircēju personas dati netiek uzglabāti ilgāk, nekā
tas ir nepieciešams. Pircējam ir tiesības, jebkurā laikā, pieprasīt un saņemt informāciju par
viņa iesniegtajiem un saglabātajiem datiem, tos mainīt, bloķēt un vajadzības gadījumā
pieprasīt to dzēšanu. Informācija par pircēja preču grozu tiek uzglabāta sīkdatnēs. Lai
nodrošinātu datu drošību, datu pārraidei tiek izmantota SSL tehnoloģija, kas ļauj pārraidīt
datus trešajām personām neizlasāmā formātā. Ekoloģiskās arhitektūras biedrība garantē, ka pircēju dati
netiks nodoti trešajām personām, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams, lai izpildītu pircēja pasūtījumu.

© 2023 KOKSNE.ORG