Visits: 8

Šīs rokasgrāmatas mērķis ir izglītot projektētājus, būvniecības speciālistus un būvizstrādājumu ražotājus par paraugpraksi projektēšanai un būvniecības stratēģijām CLT koka ēku mitruma pārvaldībai. Šajā rokasgrāmatā aprakstīti pasākumi
ko projektēšanas un būvniecības grupai nepieciešams uzņemties, lai mazinātu riskus, kas saistīti ar CLT koka daudzstāvu ēku un atsevišķu koka ēku elementu, tostarp grīdu, pakļaušanu mitrumam būvniecības un apdzīvotības laikā. Šīs rokasgrāmatas 2. versijā ir iekļauti izvērsti rīki, kontrolsaraksti un norādījumi. Rokasgrāmata būs noderīga projektētājiem un būvniecības speciālistiem, kuri projektē un būvē CLT ēkas.

© 2023 KOKSNE.ORG